Thứ Năm , 15 Tháng Mười Một 2018
Home » Nghiên cứu » Đề tài, dự án

Đề tài, dự án

Điền dã tại tác tỉnh/thành phố tham gia xây dựng Hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài trình UNESCO để ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

_MG_9846

Căn cứ Quyết định số 3739/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xây dựng hồ sơ đa quốc gia Nghệ thuật Sơn Mài đệ trình UNESCO đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện …

Xem tiếp
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer