Thứ Ba , 16 Tháng Mười 2018
Home » Chưa được phân loại » Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức

Thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2015/TT – BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam thông báo mở lớp Bổ sung kiến thức cho chuyên ngành Mỹ thuật Tạo hình (Hội họa, Đồ họa); chuyên ngành Lý luận và lịch sử mỹ thuật, trước khi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Check Also

The value of Improving Essay Publishing

What you have to Do About Increasing Essay Crafting Before You Actually Miss out on …

research paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer