Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Sau đại học » Chương trình đào tạo SĐH » CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

 

Ngành đào tạo: Mỹ thuật

Chuyên ngành đào tạo: Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)

Mã số: 60210102

(Ban hành kèm theo Quyết định số         ngày       tháng       năm 2016

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

 

  1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ mỹ thuật chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Hội hoạ hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; giúp học viên nắm vững lý thuyết, có trình độ cao về thực hành, có khả làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Hội họa.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức: làm chủ kiến thức chuyên ngành về Mỹ thuật tạo hình, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực Hội họa.

– Có tư duy phản biện, có khả năng phát hiện vấn đề khoa học nghệ thuật, có phương pháp và kiến thức để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực mỹ thuật để có thể tiếp thu, phát triển kiến thức mới ở trình độ Tiến sĩ.

– Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Mỹ thuật.

Về kỹ năng: có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo trong lĩnh vực hội họa.

– Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực hội họa.

– Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến chuyên ngành Hội họa.

– Có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường trong lĩnh vực hội họa.

– Có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn hội họa, có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành Hội họa và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

– Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn mỹ thuật.

– Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành Hội họa. Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn trong lĩnh vực hội họa.

– Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch, có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn mỹ thuật tạo hình.

– Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao thuộc lĩnh vực mỹ thuật, có khả năng dẫn dắt chuyên môn để xử lý những vấn đề lớn trong lĩnh vực hội họa.

Về thái độ: có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức lao động, chấp hành nội quy, quy chế, quy định của đơn vị sử dụng nhân lực. Có trách nhiệm công dân đối với xã hội, có ý thức cộng đồng, tác phong hiện đại.

– Có thái độ cầu thị, học hỏi nâng cao trình độ nghề nghiệp. Có thái độ nghiêm túc, trung thực và khách quan trong sáng tác và nghiên cứu khoa học.

– Có ý thức hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

– Có ý thức thường xuyên cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

1.3. Khả năng và vị trí công tác sau khi tốt nghiệp

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp có đào tạo ngành mỹ thuật.

– Cán bộ nghiên cứu tại các viện, trung tâm nghiên cứu có trong lĩnh vực mỹ thuật và nghệ thuật.

– Họa sĩ phụ trách mỹ thuật tại các Nhà xuất bản, Tạp chí, Báo…

– Cán bộ công chức, viên chức quản lý, thực hiện các hoạt động mỹ thuật tại các cơ quan đoàn thể xã hội ở Việt Nam.

– Họa sĩ hoạt động độc lập, nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực hội họa và mỹ thuật.

  1. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa) phải có các điều kiện sau đây:

2.1. Về văn bằng:

– Đã tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hội họa.

– Đã tốt nghiệp đại học chính quy ngành gần với ngành Hội họa như: Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Gốm.

– Đã tốt nghiệp đại học chính quy ngành khác với ngành Hội hoạ như: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

– Đã tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành Hội họa; hoặc tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành gần với ngành Hội họa như: Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Sư phạm mỹ thuật, Điêu khắc, Gốm; hoặc tốt nghiệp đại học không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành khác với ngành Hội hoạ như: Thiết kế mỹ thuật sân khấu – điện ảnh, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế thời trang, Thiết kế nội thất.

– Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy và không chính quy hệ vừa làm vừa học, chuyên tu ngành gần hoặc ngành khác với ngành Hội họa phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi.

2.2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

– Người có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành Hội họa loại khá trở lên được thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

– Những trường hợp còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên nghành đăng ký dự thi (tính từ ngày có Quyết định tốt nghiệp đại học đến ngày đăng ký dự thi).

  1. ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

Học viên được công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Học viên phải có tổng thời gian tập trung học là 14 tháng; với chương trình đào tạo có thời lượng 39 tín chỉ (bao gồm cả luận văn và tác phẩm tốt nghiệp).

– Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (theo điểm b khoản 2 điều 27 của Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Có đủ điều kiện bảo vệ luận văn:

Đã học xong và đạt yêu cầu các học phần trong chương trình đào tạo, có điểm trung bình chung các học phần trong chương trình đào tạo đạt từ 5,5 trở lên (theo thang điểm 10);

Không trong thời gian chịu kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Không bị khiếu nại, tố cáo về nội dung khoa học trong luận văn.

– Điểm bài Sáng tác tốt nghiệp và Luận văn đạt điểm từ 5,5 trở lên.

  1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

4.1. Khái quát chương trình:

Để được xét tốt nghiệp, học viên phải hoàn thành 12 học phần với 39 tín chỉ, bao gồm:

– Phần kiến thức chung: 6 tín chỉ

– Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành:

+ Các học phần bắt buộc: 11 tín chỉ

+ Các học phần tự chọn: 12 tín chỉ

– Luận văn và tác phẩm tốt nghiệp: 10 tín chỉ

+ Yêu cầu của luận văn

Luận văn phải có giá trị khoa học, giá trị thực tiễn, giá trị văn hóa, đạo đức và phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam. Luận văn phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật sở hữu trí tuệ. Kết quả nghiên cứu trong luận văn phải là kết quả lao động của chính.

Nội dung luận văn phải thể hiện được các kiến thức trong lĩnh vực  mỹ thuật, phương pháp giải quyết các vấn đề đặt ra. Các kết quả nghiên cứu của luận văn phải chứng tỏ tác giả đã biết vận dụng phương pháp nghiên cứu và những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để xử lý đề tài.

Luận văn có khối lượng 35 trang A4 (không kể phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục)

+ Yêu cầu của tác phẩm tốt nghiệp

Tác phẩm tốt nghiệp phải là kết quả lao động, sáng tác của chính học viên, chưa tham dự trong bất cứ một triển lãm mỹ thuật hay cuộc thi sáng tác mỹ thuật nào. Tác phẩm tốt nghiệp phải thể hiện được các kiến thức và thực hành trong lĩnh vực chuyên môn. Các kết quả của tác phẩm tốt nghiệp phải chứng tỏ học viên đã biết vận dụng những kiến thức được trang bị trong quá trình học tập để sáng tác tác phẩm tốt nghiệp.

Tác phẩm tốt nghiệp gồm một nhóm tác phẩm, tối thiểu có 03 tác phẩm, được thể hiện bằng một trong các chất liệu sau: lụa, sơn dầu, sơn mài.

Kích thước của tác phẩm tốt nghiệp được quy định như sau: Chất liệu Lụa cạnh nhỏ nhất có độ dài tối thiểu là 75 cm, Chất liệu Sơn dầu cạnh nhỏ nhất có độ dài tối thiểu là 100 cm, Chất liệu Sơn mài cạnh nhỏ nhất có độ dài tối thiểu là 75 cm.

4.2. Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo:

 

Danh mục các học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

chuyên ngành Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)

 

Mã số học phần Tên học phần Khối lượng (tín chỉ)
Phần chữ Phần số Tổng số LT* TH*,  TĐ*,  TL*
Phần kiến thức chung 6    
MTTH 501 Triết học 4 3,5                     0,5
MTTA 502 Tiếng Anh 2 2                     0
Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành  
Các học phần bắt buộc 11    
MTVN 514 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 2 1,7                     0,3
MTTG 515 Lịch sử mỹ thuật thế giới 2 1,7                     0,3
MTCS 507 Nguyên lý sáng tác 2 1,7                     0,3
HHHĐ 550 Hình họa đen trắng 2 1    1
HHHM 551 Hình họa màu 3 1    2
Các học phần tự chọn 12       (30 % thời lượng CTĐT)
MTMT 508 Mỹ thuật và môi trường 2 1,7                     0,3
MTTL 510 Các thể loại và kỹ thuật chất liệu của nghệ thuật tạo hình 2 1,7                     0,3
HHTL 554 Chất liệu và kỹ thuật thể hiện tranh lụa 3 1    2
HHSD 555 Chất liệu và kỹ thuật thể hiện tranh sơn dầu 3 1    2
HHSM 556 Chất liệu và kỹ thuật thể hiện tranh sơn mài 4 1    3
HHCD 557 Sáng tác tranh chân dung (một trong ba chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài) 3 1    2
HHTV 558 Sáng tác tranh tĩnh vật (một trong ba chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài) 3 1    2
HHPC 559 Sáng tác tranh phong cảnh (một trong ba chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài) 3 1    2
HHSH 560 Sáng tác tranh sinh hoạt (một trong ba chất liệu lụa, sơn dầu, sơn mài) 4 1    3
Luận văn và tác phẩm tốt nghiệp      10    (25,6 % thời lượng CTĐT)
Tổng cộng:      39

Ghi chú: 

– TH* – Thực hành: TĐ* – Thực địa: TL* – Thảo luận

– Các học phần 550, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 một tín chỉ được quy định bằng 45 tiết, các học phần còn lại một tín chỉ được quy định bằng 22,5 tiết.

– Một tín chỉ luận văn và tác phẩm tốt nghiệp được quy định bằng 67,5 tiết.

– Đối với các học phần lý thuyết hoặc thực hành sáng tác, để tiếp thu được một tín chỉ học viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

– Một tiết học được tính bằng 50 phút.

 

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Văn Sửu

Check Also

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN LỊCH SỬ MỸ THUẬT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ   Ngành đào tạo: Mỹ thuật Chuyên …

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer