Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Thư viện

Thư viện

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám essayhelp-now.com hiệu về hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật của Trường;

– Tổ chức hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

a) Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện;

b) Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin:

– Bổ sung tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác của Trường;

– Tiếp nhận khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

– Tiếp nhận tài liệu do các tổ chức và cá nhân tặng.

c) Tổ chức thông tin và tạo lập các sản phẩm thông tin:

– Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác;

– Quản lý hệ thống mạng Internet của Nhà trường;

– Xử lý, phân loại tài liệu;

– Tổ chức các hoạt động của kho tài liệu medical marijuana recommendation;

– Xây dựng và phổ biến các công cụ tra cứu tài liệu;

– Xây dựng các loại cơ sở dữ liệu.

d) Tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và người học:

– Dịch vụ đọc tại chỗ và mượn tài liệu về nhà;

– Dịch vụ tra cứu, khai thác thông tin tại chỗ và từ xa thông qua mạng Internet;

– Đào tạo, tư vấn cho người sử dụng thông tin tư liệu của nhà trường.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các hoạt động thông tin, thư viện điện tử, từng bước xây dựng thư viện trở thành đầu mối liên kết và chia sẻ thông tin cho các trường văn hóa nghệ thuật;

e) Quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao, bao gồm: nhà, phòng làm việc, tài liệu, các máy móc, trang thiết bị làm việc;

f) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu liên quan đến đơn vị;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà C Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.394235191

 

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer