Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Tin tức - Sự kiện » KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Về bình đẳng giới của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2017

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Về bình đẳng giới của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2017

        BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

         Số:  50       / KH – ĐHMTVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
Hà nội, ngày   30      tháng   3   năm 2017

Căn cứ Luật Bình đẳng giới được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua vào ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ -TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020;

Căn cứ vào Kế hoạch số 3110/KH-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011 – 2015;

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam ban hành kế hoạch hành động về bình đẳng năm 2017 như sau:

 1. MỤC TIÊU
 2. Mục tiêu tổng quát

– Giảm sự chênh lệch về vị trí, vai trò, điều kiện, cơ hội phát huy năng lực của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động so với nam cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quy hoạch, tạo nguồn đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

– Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của trường và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về bình đẳng giới và thống nhất trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

 1. Mục tiêu cụ thể:
 2. a) Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của nữ công chức, viên chức vào các vị trí quản lý, lãnh đạo nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Chỉ tiêu 1: Đảm bảo ít nhất có 20% nữ cán bộ tham gia vào bộ máy tập thể lãnh đạo đơn vị.

Chỉ tiêu 2: Có 01 cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo Trường đạt tỉ lệ 25%.

Chỉ tiêu 3: Đảm bảo có ít nhất 20% cán bộ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo các phòng, khoa và tương đương.

 1. b) Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong việc xác định vị trí việc làm, bảo đảm ít nhất 45% vị trí việc làm dành cho cho nữ giới.

Chỉ tiêu 1: Đảm bảo ít nhất có 41% vị trí việc làm dành cho nữ giới.

Chỉ tiêu 2: Đảm bảo ít nhất có 25% cán bộ nữ tham gia cấp ủy ; 40% cán bộ nữ tham gia Ban chấp hành công đoàn; 25% cán bộ nữ tham gia công tác bí thư chi bộ; 20% nữ đảng viên.

 1. c) Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước đảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ cán bộ, công chức, viên chức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo:

Chỉ tiêu 1: Đạt 20 % nữ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ thạc sĩ; Đạt 25% nữ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ .

Chỉ tiêu 2: Đạt 50% đề tài nghiên cứu khoa học của trường là của cán bộ, công chức, viên chức nữ; đạt 7% nữ giảng viên tham gia các triển lãm và hoạt động mỹ thuật.

Chỉ tiêu 3: Đạt 15%  nữ giảng viên tham gia Hội đồng khoa học của Trường

Mục tiêu 4:  Bảo đảm bình đẳng giới trong chế độ chính sách:

Chỉ tiêu 1:  100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham gia và hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội, được khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Chỉ tiêu 2: 100% nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, dân số – kế hoạch hóa gia đình, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

đ) Mục tiêu 5:  Bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hóa, thông tin

Chỉ tiêu 1: Bảo đảm các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục về văn hóa, thông tin do các cấp công đoàn đảm nhận không mang định kiến giới;

Chỉ tiêu 2: Tăng cường các tin bài, chuyên mục về nội dung tuyên truyền, giáo dục về bình đẳng giới trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 1. e) Mục tiêu 6: Bảo đảm bình đẳng giới trong đời sống xã hội, xóa bỏ bạo lực gia đình trên cơ sở bình đẳng giới:

Chỉ tiêu : 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không có hành vi bạo lực gia đình.

 1. g) Mục tiêu 6: Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Chỉ tiêu: 90% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ phụ nữ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được tập huấn về giới, bình đẳng giới.

 1. Nhiệm vụ và giải pháp:
 2. a) Các giải pháp chung:

– Phối hợp các phòng, đơn vị, đoàn thể trong toàn Trường và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện pháp luật bình đẳng giới. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu tổ chức công đoàn tham gia chỉ đạo, thực hiện như: Chỉ tiêu về ký kết hợp đồng lao động, tuyển dụng lao động nữ, về nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho lao động nữ, về đảm bảo Bình đẳng giới trong tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

– Đưa yếu tố bình đẳng giới vào nội dung hoạt động của công đoàn trường, phù hợp với điều kiện và sinh hoạt của cán bộ, công chức, viên chức người lao động.

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 1. b) Các giải pháp cụ thể

– Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Công đoàn tham mưu cho Cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ;

– Tăng cường vai trò của công đoàn trường  trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện các chính sách đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quy định theo pháp luật.

– Ưu tiên cử nữ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng; có biện pháp hỗ trợ kinh phi cho nữ cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng theo qui định của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Tổ chức thực hiện:
 2. a) Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ:

– Xây dựng Kế hoạch hành động về đình đẳng giới giai đoạn 2017;

– Phối hợp với Công đoàn trường tổ chức các khóa tập huấn kiến thức về giới; phân tích và lồng ghép giới; tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới;

– Phối hợp với các đơn vị của nhà Trường trong nghiên cứu, phát hiện và đề xuất giải quyết vấn đề giới trong xây dựng cơ chế phối hợp công tác, góp ý về yếu tố bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và trong công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ;

– Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2017;

– Tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm và báo cáo lãnh đạo Bộ, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2017 của nhà Trường.

b)Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam:

Hiệu Trưởng nhà trường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức chính trị – xã hội thuộc Trường tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới  năm 2017 nhằm thực hiện các chỉ tiêu đặt ra trong kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

– Chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch hành động về bình đẳng giới đã xây dựng. Nội dung hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình  đẳng giới phải được đưa vào chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị, đồng thời tổ chức lồng ghép với các hoạt động chuyên môn khác của Trường.

– Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của Trường; bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới để bảo đảm Ban có đủ năng lực giúp Hiệu Trưởng triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới;

– Bố trí  kinh phí hoạt động vi sự tiến bộ của phụ nữ theo đúng quy định;

– Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và gửi báo cáo định kỳ trước ngày 30/11 hàng năm về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền./.

 

Nơi nhận:

– Ban VSTBPN Bộ VHTTDL (để báo cáo)

– BGH Trường ĐH MTVN (để báo cáo)

– Công đoàn Trường ĐH MTVN (để phối hợp thực hiện)

– Lưu VT, Ban VSTBPN Trường ĐH MTVN, ĐTPL.6.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc dừng kế hoạch Thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer