Thứ Ba , 3 Tháng Tám 2021
Home » Chưa được phân loại » KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

KẾ HOẠCH

V/v Công tác Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2016 – 2017

 

TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả
1 Xây dựng kế hoạch làm việc cho công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2016-2017 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Kế hoạch
2 Xây dựng dự toán kinh phí Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2016 – 2017 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD P. Tài Vụ Dự toán kinh phí
3 Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần các môn lý thuyết Học kỳ I và Học kỳ II năm học 2016- 2017 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Lịch thi kết thúc học phần
4 Tổ chức thi và công bố kết quả thi kết thúc học phần năm học 2016- 2017 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Tổng kết học kỳ I, II
5 Tổ chức thi và công bố kết quả thi kiểm tra Tiếng anh trình độ A2 năm học 2016- 2017 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Phòng Đào tạo Danh sách thí sinh đạt yêu cầu trình độ A2
6 Xây dựng quy định thi kết thúc học phần Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Quyết định ban hành các văn bản
7 Xây dựng quy định về việc sử dụng phiếu khảo sát Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Hội đồng khoa học và đào tạo Quyết định ban hành các văn bản
8 Lấy ý kiến của sinh viên, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, phòng Ban, trung tâm trong toàn trường Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
9 Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần (học kì I, II) Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
10 Lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng, cơ sở sử dụng lao động về Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo. Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị sử dụng lao động Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
11 Lấy ý kiến của cựu sinh viên về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Phòng CTCT & QLSV và Các Khoa chuyên môn Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
12 Khảo sát công tác lưu trữ minh chứng của Trường ĐHMTVN Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo kết quả khảo sát và thu thập minh chứng cho báo cáo tự đánh giá 2014
13 Thu thập bổ sung các tài liệu, minh chứng và tiến hành chỉnh sửa báo cáo tự đánh giá 2014 của Trường ĐHMTVN Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Minh chứng còn thiếu và minh chứng mới
14 Lấy ý kiến cho việc cải tiến chất lượng giáo dục của các phòng ban, khoa, trung tâm.(có biểu mẫu kèm theo) Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Tổng hợp công văn góp ý, đề xuất phương hướng cải tiến chất lượng.
 

15

Tham gia định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT trong cả nước tại ngày hội tuyển sinh 2017      Tháng 3/2017 Báo tuổi trẻ P. Khảo thí & ĐBCLGD và Phòng đào tạo Đánh giá hiệu quả ngày hội tuyển sinh
16 Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo về hiện trạng sinh viên tốt nghiệp
17 Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2016 – 2017 và xây dựng kế hoạch Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2017- 2018. Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo tự đánh giá năm học 2016-2017
18 Tổng kết công tác ĐBCLGD năm học 2016-2017 và Xây dựng kế hoạch ĐBCLGD năm học 2017-2018 Năm học 2016 -2017 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo tổng kết và dự thảo kế hoạch cho năm học 2017- 2018

 

 Nơi nhận:

– BGH (để b/c);

– Các Khoa;

– L­ưu: VT. T.3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLGD

 (đã ký)

  Đào Quốc Huy

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Check Also

Thông báo số 1: Về việc tổ chức thi tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer