Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Đảm bảo chất lượng GD » Văn bản KT » KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH V/v Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH

V/v Công tác Khảo thí & đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2017 – 2018

 

TT Nội dung Thời gian thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp Yêu cầu/kết quả
1 Xây dựng kế hoạch làm việc cho công tác Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2017-2018 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Kế hoạch
2 Xây dựng dự toán kinh phí Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2017 – 2018 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD P. Tài Vụ Dự toán kinh phí
3 Xây dựng kế hoạch thi kết thúc học phần các môn lý thuyết Học kỳ I và Học kỳ II năm học 2017- 2018 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Lịch thi kết thúc học phần
4 Tổ chức thi và công bố kết quả thi kết thúc học phần năm học 2017- 2018 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Tổng kết học kỳ I, II
5 Tổ chức thi và công bố kết quả thi kiểm tra Tiếng anh trình độ A2 năm học 2017- 2018 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Phòng Đào tạo Danh sách thí sinh đạt yêu cầu trình độ A2
6 Lấy ý kiến của sinh viên, cán bộ viên chức về hoạt động phục vụ của các khoa, phòng Ban, trung tâm trong toàn trường Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
7 Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và học phần (học kì I, II) Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
8 Lấy ý kiến của các nhà tuyển dụng, cơ sở sử dụng lao động về Chương trình đào tạo và hoạt động đào tạo. Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị sử dụng lao động Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
9 Lấy ý kiến của cựu sinh viên về tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Cựu sinh viên tốt nghiệp 2016 Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
10 Lấy ý kiến của sinh viên năm cuối về Khóa học Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn, Phòng CTCT&QLSV Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
11 Lấy ý kiến khảo sát mức độ hài lòng của giảng viên, sinh viên về hoạt động của thư viện Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn, Phòng CTCT&QLSV Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
12 Lấy ý kiến khảo sát của sinh viên về việc tiếp nhận các quy định Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn, Phòng CTCT&QLSV Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
13 Lấy ý kiến khảo sát của về mức độ hài lòng của giảng viên, sinh viên về trang thiết bị tin học Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các Khoa chuyên môn, Phòng CTCT&QLSV Báo cáo kết quả lấy phiếu khảo sát
17 Kiện toàn Hội đồng tự đánh giá của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng  TĐG (danh sách kèm theo)
18 Kiện toàn các nhóm chuyên trách chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Quyết định về việc kiện toàn các nhóm chuyên trách chỉnh sửa Báo cáo TĐG (danh sách kèm theo)
19 Hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá để tiến hành đánh giá ngoài, đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục các trường đại học Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Đánh giá ngoài đạt yêu cầu các tiêu chí
20 Tham gia định hướng nghề nghiệp cho học sinh THPT trong cả nước tại ngày hội tuyển sinh 2017      Tháng 3/2018 Báo tuổi trẻ P. Khảo thí & ĐBCLGD và Phòng đào tạo Đánh giá hiệu quả ngày hội tuyển sinh
21 Đánh giá hiện trạng sinh viên tốt nghiệp năm 2016. Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo về hiện trạng sinh viên tốt nghiệp
22 Báo cáo tổng kết công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng năm học 2017 – 2018 và xây dựng kế hoạch Khảo thí và ĐBCLGD năm học 2018- 2019. Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo tự đánh giá năm học 2017-2018
22 Tổng kết công tác ĐBCLGD năm học 2017-2018 và Xây dựng kế hoạch ĐBCLGD năm học 2018-2019 Năm học 2017 -2018 P. Khảo thí và ĐBCLGD Các đơn vị trong toàn Trường Báo cáo tổng kết và dự thảo kế hoạch cho năm học 2018- 2019

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để b/c);

– Các Khoa;

– L­ưu: VT. T.3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCLGD

  (đã ký)

  Đào Quốc Huy

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Check Also

Quy định về công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer