Thứ Hai , 29 Tháng Mười Một 2021
Home » Văn bản quản lý » QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

1. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

2. QUY ĐỊNH BIÊN SOẠN VÀ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY pdf tải về

3. QUY ĐỊNH BIÊN SOẠN VÀ QUẢN LÝ NGÂN HÀNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ pdf tải về

4. QUY CHẾ SINH VIÊN pdf tải về

5. QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN pdf tải về

6. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY pdf tải về

7. QUY CHẾ DÂN CHỦ pdf tải về

8. Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều 15 Quy chế thực hiện dân chủ

9. QUY CHẾ Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

10. QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

11. QUY CHẾ VỀ VIỆC NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN đối với viên chức và người lao động của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

12. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

13. TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP TRƯỞNG, PHÓ PHÒNG, BAN, KHOA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

14. QUY ĐỊNH Về việc sử dụng phiếu khảo sát

15.QUY ĐỊNH Công tác sinh viên nội trú Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

16. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

17. Quy định khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

18. Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

19. QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

20. QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA ĐẢNG ỦY VỚI BAN GIÁM HIỆU, CÁC ĐƠN VỊ ĐOÀN THỂ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

21. QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

22. QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

23. QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

24. HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN VÀ QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

25. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM (NHIỆM KỲ 2015-2020)

26. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM

27. Quy định về công tác giảng viên chủ nhiệm trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

28. Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

29. QUY CHẾ Tuyển sinh đại học hệ chính quy

30. Quy chế chi tiêu nội bộ

 

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer