Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Khảo thí & Đảm bảo chất lượng GD » Khảo thí » Quy chế - Quy định » Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Quy định về khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

QUY ĐỊNH

Về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-ĐHMTVN ngày      tháng      năm 2017   của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định việc khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên giảng dạy tại trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

 1. Đối tượng áp dungj: giảng viên cơ hữu, giảng viên kiêm nhiệm của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, giảng viên thỉnh giảng cho trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điều 2. Mục đích của công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 1. Đối với Nhà trường:
 • Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong Nhà trường; công khai minh bạch trong tổ chức và quản lý đào tạo
 • Tạo thêm một kênh thông tin giúp Hiệu trưởng, các cấp quản lý lãnh đạo các đơn vị trong trường có cơ sở để nhận xét, đánh giá và có kế hoạch bồi dưỡng giảng viên;
 • Xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến;
 • Góp phần phòng ngừa tiêu cực trong hoạt động giảng dạy; phát hiện và nhân rộng những điển hình tốt trong đội ngũ giảng viên.
 1. Đối với giảng viên

– Tạo thêm một kênh thông tin để giúp giảng viên có thể tự điều chỉnh hoạt động giảng dạy, phát huy năng lực chuyên môn và tác phong sư phạm;

– Nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 1. Đối với người học

– Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi và nghĩa vụ trong học tập và rèn luyện của bản thân;

– Tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng và được thể hiện chính kiến của mình về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Điều 3. Yêu cầu về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 • Kết quả của hoạt động lấy ý kiên phản hồi từ người học phải được xử lý khách quan, trung thực và được sử dụng đúng mục đích.
 • Công tác khảo sát được tiến hành thường xuyên vào mỗi học kỳ của từng năm học.

 

Chương II

QUY TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 1. Đối tượng khảo sát: tất cả giảng viên giảng dạy các học phần trong toàn trường
 2. Công cụ: là phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
 3. Hình thức khảo sát: có 2 hình thức khảo sát

– Tổ chức theo đơn vị lớp học của sinh viên. Trước khi kết thúc môn học, Viên chức phòng KT&ĐBCLGD sẽ phát phiếu và sinh viên chọn và tô kín 1 trong các phương án trả lời của từng tiêu chí được thiết kế sẵn trên phiếu khảo sát.

– Khảo sát trực tuyến thông qua email, gọi điện thoại.

 1. Thời gian khảo sát: Công tác khảo sát lấy ý kiến người học được triển khai trong mỗi học kỳ chính của từng năm học và được thực hiện từ tuần 8 đến tuần 13 của mỗi học kỳ.
 2. Quy trình thực hiện

Bước 1: Tổ chức thu thập thông tin

– Phòng KT&ĐBCLGD chuẩn bị phiếu khảo sát; lên kế hoạch khảo sát.

– Phòng KT&ĐBCLGD đến lớp phát phiếu, hướng dẫn sinh viên ghi phiếu và thu lại phiếu.

– Thời điểm: Sau khi giảng viên dạy xong học phần.

Bước 2: Xử lý thông tin và phân tích kết quả

– Phân loại phiếu: Sau khi thu phiếu, Phòng KT&ĐBCLGD tiến hành phân loại để có được các phiếu có giá trị thống kê.

– Sử dụng phần mềm SPSS, Excel để xử lý dữ liệu thu thập được.

– Phân tích kết quả, gửi các thông tin thu thập được đến các đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 5. Nhiệm vụ của các đơn vị trong trường

 1. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

– Tham mưu, tư vấn cho Ban giám hiệu về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

– Triển khai việc thực hiện kế hoạch khảo sát đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

– Xử lý dữ liệu, viết báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên trình Hiệu trưởng;

– Lưu trữ dữ liệu về kết quả các đợt khảo sắt và bảo mật thông tin khảo sát.

 1. Phòng Đào tạo

Cung cấp đầy đủ thời khóa biểu của từng học kỳ, các dữ liệu liên quan đến hoạt động khảo sát cho Phòng KT&ĐBCLGD vào tuần thứ 4 của mỗi học kỳ.

 1. Phòng Công tác chính trị, Quản lý sinh viên

Cung cấp đầy đủ dữ liệu về sinh viên liên quan đến hoạt động khảo sát cho Phòng KT&ĐBCLGD vào tuần thứ 4 của mỗi học kỳ.

 1. Các Khoa chuyên môn

Phổ biến cho giảng viên, sinh viên – học sinh về mục đích, yêu cầu, nội dung của công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Gửi danh sách phân công giảng viên giảng dạy các lớp học phần của hệ đào tạo đại học cho phòng Đào tạo vào tuần thứ 3 của mỗi học kỳ.

 1. Giảng viên, giảng viên chủ nhiệm

Trong tuần đầu tiên của mỗi học phần, giảng viên quán triệt mục đích, ý nghĩa của công tác khảo sát cho toàn thể sinh viên thuộc các lớp học phần do mình giảng dạy;

Trong tuần sinh hoạt đầu tiên của mỗi học kỳ, giảng viên chủ nhiệm phổ biến kế hoạch khảo sát thuộc các lớp mình chủ nhiệm.

 1. Nhiệm vụ của người học

Việc đóng góp ý kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi người học;

Nghiêm túc, khách quan, có thái độ đúng mực trong việc cung cấp thông tin theo nội dung phiếu khảo sát.

 

Điều 6. Chế độ lưu trữ dữ liệu, báo cáo kết quả khảo sát

Các dữ liệu liên quan đến hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được Phòng KT&ĐBCLGD xử lý, lưu trữ. Kết quả khảo sát sẽ được Phòng KT&ĐBCLGD báo cáo theo đúng tiến độ.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các văn bản do Nhà trường ban hành trước đây về công tác khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Các đơn vị liên quan, giảng viên, sinh viên trong toàn trường thực hiện nghiêm túc Quy định này./.

 

  HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)  

Lê Văn Sửu

Check Also

Quy định sử dụng phiếu khảo sát

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer