Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Tuyển sinh » Thông báo tuyển sinh » QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định lệ phí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định lệ phí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

Căn cứ Quyết định số 3759/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 09 năm 2008 của Bộ tr­ởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-BVHTTDL ngày 6 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, thể thao và du lịch về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 1257/BGDĐT-KHTC ngày 29 tháng 3 năm 2017 về việc hướng dẫn cơ chế tài chính tuyển sinh đại học hệ chính quy, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học – Đào tạo và phòng Tài vụ ngày 30 tháng 3 năm 2017 về việc quy định lệ phí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định lệ phí tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017 của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam là 350.000 đồng/01 ngành/01 thí sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà tr­ưởng phòng Đào tạo, Tài vụ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Nh­ư điều 3

– L­ưu VT, ĐT, A.6.

HIỆU TR­ƯỞNG

 (đã ký)

  Lê Văn Sửu

Check Also

Thông báo về việc lùi thời hạn thu hồ sơ tuyển sinh Đại học chính quy năm 2021

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer