Chủ Nhật , 28 Tháng Mười Một 2021
Home » Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

SodoTC-done

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 7 phòng

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

Phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên

website that writes papers for you

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác chính trị – tư tưởng văn hóa giáo dục đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị – tư tưởng, chế độ chính sách của sinh viên; khen thưởng, kỷ luật sinh viên và quản lý sinh viên.

– Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Nhà trường nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của Nhà trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp trong trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Nhà trường; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện giáo dục pháp luật trong Nhà trường và thực hiện các công tác khác được giao.paper writers

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác chính trị, tư tưởng:

– Tổ chức các chương trình sinh hoạt chính trị – tư tưởng; các hoạt động thông tin tuyên truyền – giáo dục; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên;  

– Tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các buổi nói chuyện thời sự ngoại khoá trong cán bộ, giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức tuần sinh hoạt Công dân của sinh viên hàng năm;

– Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho việc giáo dục tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên;

– Thu thập, lưu trữ tư liệu về các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của phòng.

    2.b) Quản lý sinh viên:

– Tổ chức tiếp nhận sinh viên mới hàng năm;

 Lập hồ sơ quản lý, theo dõi về tư tưởng, đạo đức, quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

–  Phát động phong trào thi đua trong sinh viên;

–  Tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật và điểm rèn luyện của sinh viên;

– Tổ chức việc xét học bổng và thực hiện một số chế độ, chính sách khác đối với sinh viên;

– Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm giữa sinh viên và lãnh đạo Nhà trường;

– Thực hiện chế độ bảo hiểm (bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể) cho sinh viên; phối hợp với phòng Hành chính, Quản trị tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên;

–  Phối hợp với phòng Tài vụ thực hiện thu học phí của sinh viên;

–  Giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên.

–  Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

–  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao

3.c) Thanh tra Pháp chế:

– Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;

– Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;

– Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và NCKH; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo; việc quản lý tài chính, tài sản, KH&CN; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học;

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường;

 • Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng;
 • d) Kết nối việc làm cho sinh viên;

5. e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà C Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.38221781

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo đại học;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác đào tạo đại học.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo:

– Nghiên cứu, xây dựng phương hướng phát triển, phương thức đào tạo các ngành, chuyên ngành bậc đại học hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học của Trường;

– Tiến hành các thủ tục hành chính có liên quan như: đăng ký mở mã ngành đào tạo, xin phép đào tạo ngành mới, đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh;

– Tổ chức xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo và các chương trình chi tiết môn học, của các ngành học thuộc Trường;

– Lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học chính quy, vừa làm vừa học  hàng năm;

       – Phối hợp với các khoa chuyên môn, xây dựng kế hoạch đào tạo đại học, chính quy, vừa làm vừa học theo từng năm học;

– Lập thời khoá biểu, bố trí phòng học, tổ chức theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và nề nếp của sinh viên đối với bậc đại học hệ    

chính quy và vừa làm vừa học;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đào tạo;

– Giải quyết các đơn khiếu nại của sinh viên có liên quan đến công tác đào tạo;

–  Lập bảng điểm và quản lý kết quả học tập của sinh viên;

 1. b) Quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ:

Quản lý việc cấp, phát văn bằng đại học, vừa làm vừa học và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn;

 1. c) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng;
 2. d) Soạn thảo hợp đồng và thanh lý hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng ở lớp đại học chính quy, hệ vừa làm vừa học;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà B Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.38263861

Phòng Hành chính, Quản trị

Phòng Hành chính, Quản trị

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác Hành chính, Quản trị;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác Hành chính, Quản trị.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác hành chính

–  Công tác văn thư, lưu trữ:

+ Tiếp nhận, phân loại các văn bản đến, chuyển cho các đơn vị chức năng để giải quyết;

+ Tiếp nhận, kiểm tra thể thức văn bản, trình ký, đóng dấu, đăng ký vào sổ, máy vi tính và chuyển phát các văn bản đi;

+ Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

+ Đóng dấu và sao y bản chính;

+ Lưu trữ và bảo mật các văn bản hành chính theo quy định của Nhà nước và Nhà trường.

– Trực giao dịch, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác tới đúng nơi cần liên hệ;

– Giải quyết, ký xác nhận các thủ tục hành chính (cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường) cho cán bộ và sinh viên được cử đi công tác; xác nhận giấy đi đường cho khách từ cơ quan ngoài trường đến công tác và lưu trú tại Trường;

– Căn cứ vào lịch công tác hàng tuần và ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu để điều động, bố trí xe ô tô và phương tiện giao thông khác;

– Đề xuất kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị phục vụ hoạt động và công tác của Trường;

– Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, triển lãm và sự kiện của Trường.

– Thực hiện việc trang hoàng băng, cờ, khẩu hiệu trong khu vực Trường và ở các hội nghị do Trường tổ chức;

 1. b) Công tác tổng hợp:

– Lập lịch công tác hàng tuần đăng tải trên Website của Trường;

– Làm nhiệm vụ thư ký tại các cuộc họp, hội nghị khi Ban Giám hiệu yêu cầu;

–  Tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Trường, làm các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ, báo cáo hội nghị công chức hàng năm, báo cáo đột xuất và là đầu mối tổng hợp, cung cấp số liệu thống kê theo yêu cầu của lãnh đạo cấp trên, Ban Giám hiệu;

 1. c) Công tác quản trị, cơ sở vật chất – trang thiết bị (kỹ thuật):

– Lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa nhà cửa, lắp đặt hệ thống hạ tầng cơ sở; mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và làm việc của cán bộ, giảng viên và sinh viên;

– Kiểm tra, phát hiện sự cố và tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa hoặc làm mới đối với cơ sở vật chất và tài sản nêu trên; chủ động phối hợp với các đơn vị tham mưu Ban Giám hiệu thanh lý tài sản hết giá trị sử dụng, tài sản hư hỏng;

– Đảm bảo vệ sinh học đường; chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh; đảm bảo cảnh quan môi trường xanh sạch, đẹp;

– Chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi các hoạt động kinh doanh dịch vụ theo sự phân cấp của Ban Giám hiệu.

 1. d) Công tác bảo vệ:

– Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cơ quan theo hợp đồng lao động đã ký kết; ghi chép đầy đủ những sự việc bất thường vào sổ trực;

– Tổ chức bảo vệ tài sản, đảm bảo trật tự, an ninh trong trường; phòng cháy, chữa cháy;

– Phối hợp với các cơ quan Công an, an ninh để giải quyết các vụ việc xảy ra.

đ) Công tác y tế, vệ sinh phòng dịch:

– Tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho cán bộ viên chức, giảng viên, người lao động; quản lý và lưu hồ sơ sức khoẻ;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên thực hiện kiểm tra sức khỏe đầu khóa;

– Thực hiện công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu; sơ, cấp cứu, cấp phát thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết;

– Tuyên truyền, phổ biến giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến lĩnh vực y tế, sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và các bệnh xã hội;          

 1. e) Soạn thảo các văn bản có nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;
 2. f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà C Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.38220879

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác Khảo thí:

– Lập kế hoạch, tổ chức thi học phần, học kỳ và thi cuối khoá;

– Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống ngân hàng đề thi – đáp án;

– Tổ chức chấm thi theo quy định;

– Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc ra đề thi, chấm thi (khi có yêu cầu);

– Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;

– Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.

 1. b) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

– Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục. Đề xuất phương án đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;

–  Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và người học.

– Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập, việc làm của sinh viên đã ra Trường;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai tự đánh giá; lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đánh giá ngoài;

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

 1. c) Là đầu mối lấy ý kiến của sinh viên về cán bộ, giảng viên;
 2. d) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng;
 3. e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà D Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.36321887

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Chức năng

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác Khoa học và Hợp tác quốc tế của Trường.

Nhiệm vụ:

 1. a) Quản lý khoa học:

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn và hàng năm của Trường trên cơ sở kế hoạch của các đơn vị;

– Tổ chức xét duyệt đề tài, đề cương, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường;

– Giám sát và đôn đốc tiến độ thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;

– Tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên hàng năm;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo, khoa học, triển lãm cấp Trường trở lên;

– Lưu giữ các bài tốt nghiệp, bài chuyên khoa được Hội đồng chuyên môn lựa chọn;

– Lưu trữ hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ và giảng viên;

– Bảo quản lưu giữ các hiện vật, quà tặng kỷ niệm của các tổ chức và cá nhân;

– Chụp và lưu giữ hồ sơ ảnh các hoạt động của Trường.

 1. b) Hợp tác quốc tế:

– Tìm kiếm đối tác, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế;

– Thực hiện thủ tục đón tiếp các tập thể, cá nhân nước ngoài đến học tập, làm việc và giảng dạy tại Trường;

– Thực hiện thủ tục cho các tập thể, cá nhân đi học tập, công tác ở nước ngoài.

 1. c) Lưu trữ hồ sơ nghiên cứu khoa học;
 2. d) Lưu trữ hồ sơ về hợp tác quốc tế;

đ) Quản lý kho tranh, tượng của Nhà trường;

 1. e) Quản lý và tổ chức hoạt động phòng truyền thống của Nhà trường;
 2. f) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến nhiệm vụ của phòng;
 3. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Tầng 2, Nhà B Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.38226859: 04.38224013

Phòng Tài vụ

Phòng Tài vụ

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tài chính;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tài chính của Trường.

Nhiệm vụ:

 1. a) Lập kế hoạch dự toán và quản lý kinh phí:

– Lập dự toán thu, chi kinh phí của trường hàng quý, hàng năm và thực hiện dự toán đã được duyệt;

–  Quản lý các nguồn kinh phí trong và ngoài ngân sách Nhà nước;

– Thu học phí của sinh viên (hệ chính quy, vừa làm vừa học), học viên sau đại học và các khoản thu khác;

Thực hiện các khoản nộp thuế và các khoản chi theo quy định của Nhà nước, nhà trường. Kiểm tra dự toán chi của các đơn vị, xác định giá cả và làm thủ tục chi; kiểm tra chứng từ thanh toán;

– Tổ chức hệ thống lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định của Nhà nước.

 1. b) Quyết toán kinh phí theo định kỳ với Bộ, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Cục thuế Hà Nội và các cơ quan có liên quan;
 2. c) Quản lý vật tư, tài sản của Trường:

– Theo dõi việc xuất, nhập vật tư và quản lý vật tư;

–  Kiểm kê tài sản hàng năm và tổ chức thanh lý.

 1. d) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.39422598

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường;

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác tổ chức cán bộ.

      Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức bộ máy:

– Xây dựng phương án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường;

– Xây dựng phương án thành lập mới, sát nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các đơn vị trực thuộc Trường;

– Biên soạn quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc trường và quy chế hoạt động của Trường.

 1. b) Công tác cán bộ:

– Xây dựng phương án chỉ tiêu biên chế của các đơn vị;

– Lập kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, tổ chức thi sơ tuyển viên chức, soạn quyết định tuyển dụng trên cơ sở kết quả thi tuyển và thực hiện các thủ tục để Hiệu trưởng ký hợp đồng làm việc cho viên chức;

– Tổ chức tuyển hợp đồng lao động và tiến hành các thủ tục ký hợp đồng lao động cho người lao động;

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên;

– Tổ chức công tác quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị thuộc trường theo quy định phân cấp của Bộ;

– Tiến hành các thủ tục thu nhận, điều động, kéo dài thời gian công tác cho cán bộ, nghỉ hưu, nâng ngạch, chuyển ngạch, cử cán bộ đi học tập công tác và tham quan ở nước ngoài theo quy định phân cấp của Bộ;

– Phối hợp với Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế tiến hành các thủ tục cho các tập thể, cá nhân đi học tập, công tác ở nước ngoài;

– Triển khai đánh giá cán bộ, viên chức hàng năm;

– Lập hồ sơ cán bộ và hồ sơ nội vụ; bổ sung văn bản thường xuyên vào hồ sơ và quản lý hồ sơ theo quy định của Nhà nước;

– Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu nhân sự phục vụ cho công tác báo cáo, thống kê;

– Làm đầu mối giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, viên chức (khi được Hiệu trưởng giao).

 1. c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức:

– Thực hiện chế độ tiền lương: theo dõi, kiểm tra, lập danh sách và làm quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn hàng tháng, năm theo quy định phân cấp của Bộ;

– Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể theo quy định của Nhà nước.

 1. d) Công tác thi đua khen thưởng:

– Biên soạn các văn bản về thi đua, khen thưởng;

– Chuẩn bị hồ sơ, văn bản cho các cuộc họp bình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường;

– Soạn thảo các báo cáo thành tích hoạt động của trường và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng Trường và các đơn vị trực thuộc.

đ) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản, hồ sơ liên quan đến nhiệm vụ của phòng;

 1. e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Tầng 1, Nhà B Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.39424333

Các khoa chuyên môn gồm 6 khoa

Khoa Hội họa

Khoa Hội họa

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, (bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tác tác phẩm, triển lãm) của các Khoa;

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa;

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên trong Khoa;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa.

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy;

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các kỳ thi học phần, học kỳ và thi cuối khóa;

– Tham gia đào tạo sau đại học (theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

 1. c) Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

– Lập kế hoạch thực hiện, tổ chức đào tạo của Khoa.

 1. d) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sáng tác triển lãm cấp Khoa;

–  Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt;

– Đề xuất, giải pháp phối hợp thực hiện kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Quản lý sinh viên:

       – Theo dõi, quản lý nề nếp học tập của sinh viên trên giảng đường và thực tập nghề nghiệp;                                           

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý sinh viên, lưu trữ hồ sơ, đánh giá kết quả học tập và điểm rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo, xét khen thưởng, kỷ luật và đánh giá phân loại sinh viên ở cấp Khoa;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc xét học bổng và các chế độ chính sách khác.

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;
 2. g) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu, tác phẩm (hình ảnh, hiện vật) liên quan đến hoạt động của Khoa;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Tầng 1 Nhà B

Khoa Đồ họa

Khoa Đồ họa

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, (bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tác tác phẩm, triển lãm) của các Khoa;

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa Đồ Họa

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa Đồ họa

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Đồ họa

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên trong Khoa Đồ họa

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa Đồ họa

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy;

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các kỳ thi học phần, học kỳ và thi cuối khóa;

– Tham gia đào tạo sau đại học (theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

 1. c) Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

– Lập kế hoạch thực hiện, tổ chức đào tạo của Khoa Đồ họa

 1. d) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sáng tác triển lãm cấp Khoa;

–  Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt;

– Đề xuất, giải pháp phối hợp thực hiện kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Quản lý sinh viên:

       – Theo dõi, quản lý nề nếp học tập của sinh viên trên giảng đường và thực tập nghề nghiệp;                                           

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý sinh viên, lưu trữ hồ sơ, đánh giá kết quả học tập và điểm rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo, xét khen thưởng, kỷ luật và đánh giá phân loại sinh viên ở cấp Khoa Đồ họa;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc xét học bổng và các chế độ chính sách khác.

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;
 2. g) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu, tác phẩm (hình ảnh, hiện vật) liên quan đến hoạt động của Khoa Đồ họa;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:  Tầng 1 Nhà A

Khoa Điêu khắc

Khoa Điêu khắc

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, (bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tác tác phẩm, triển lãm) của các Khoa;

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa Điêu khắc

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa Điêu khắc

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Điêu khắc

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên trong Khoa Điêu khắc

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa Điêu khắc

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy;

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các kỳ thi học phần, học kỳ và thi cuối khóa;

– Tham gia đào tạo sau đại học (theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

 1. c) Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

– Lập kế hoạch thực hiện, tổ chức đào tạo của Khoa Điêu khắc

 1. d) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sáng tác triển lãm cấp Khoa;

–  Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt;

– Đề xuất, giải pháp phối hợp thực hiện kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Quản lý sinh viên:

       – Theo dõi, quản lý nề nếp học tập của sinh viên trên giảng đường và thực tập nghề nghiệp;                                           

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý sinh viên, lưu trữ hồ sơ, đánh giá kết quả học tập và điểm rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo, xét khen thưởng, kỷ luật và đánh giá phân loại sinh viên ở cấp Khoa;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc xét học bổng và các chế độ chính sách khác.

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa Điêu khắc;
 2. g) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu, tác phẩm (hình ảnh, hiện vật) liên quan đến hoạt động của Khoa;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Tầng 1 Nhà D

Khoa Sư phạm mỹ thuật

Khoa Sư phạm mỹ thuật

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, (bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tác tác phẩm, triển lãm) của các Khoa;

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm mỹ thuật

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa Sư phạm mỹ thuật

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Sư phạm mỹ thuật;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên trong Khoa Sư phạm mỹ thuật;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa.

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy;

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các kỳ thi học phần, học kỳ và thi cuối khóa;

– Tham gia đào tạo sau đại học (theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

 1. c) Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

– Lập kế hoạch thực hiện, tổ chức đào tạo của Khoa Sư phạm mỹ thuật

 1. d) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sáng tác triển lãm cấp Khoa Sư phạm mỹ thuật.

–  Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt;

– Đề xuất, giải pháp phối hợp thực hiện kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Quản lý sinh viên:

       – Theo dõi, quản lý nề nếp học tập của sinh viên trên giảng đường và thực tập nghề nghiệp;                                           

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý sinh viên, lưu trữ hồ sơ, đánh giá kết quả học tập và điểm rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo, xét khen thưởng, kỷ luật và đánh giá phân loại sinh viên ở cấp Khoa;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc xét học bổng và các chế độ chính sách khác.

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa;
 2. g) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu, tác phẩm (hình ảnh, hiện vật) liên quan đến hoạt động của Khoa;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ

Tầng 1 Nhà C

Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật

Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, (bao gồm đề tài nghiên cứu khoa học và sáng tác tác phẩm, triển lãm) của các Khoa;

– Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trên.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật;

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và sinh viên trong Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch tổ chức đào tạo hệ chính quy;

– Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức các kỳ thi học phần, học kỳ và thi cuối khóa;

– Tham gia đào tạo sau đại học (theo quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ).

 1. c) Phối hợp với các phòng chức năng mở rộng quan hệ hợp tác với các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.

– Lập kế hoạch thực hiện, tổ chức đào tạo của Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật.

 1. d) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học cấp khoa cho giảng viên và sinh viên;

– Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, sáng tác triển lãm cấp Khoa;

–  Phối hợp với phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế trong việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sau khi được phê duyệt;

– Đề xuất, giải pháp phối hợp thực hiện kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.

đ) Quản lý sinh viên:

       – Theo dõi, quản lý nề nếp học tập của sinh viên trên giảng đường và thực tập nghề nghiệp;                                           

– Tổ chức các hoạt động ngoại khóa;

– Phối hợp với các đơn vị chức năng quản lý sinh viên, lưu trữ hồ sơ, đánh giá kết quả học tập và điểm rèn luyện trong suốt quá trình đào tạo, xét khen thưởng, kỷ luật và đánh giá phân loại sinh viên ở cấp Khoa;

– Phối hợp với phòng Công tác Chính trị và Quản lý sinh viên trong việc xét học bổng và các chế độ chính sách khác.

 1. e) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật;
 2. g) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu, tác phẩm (hình ảnh, hiện vật) liên quan đến hoạt động của Khoa Lý luận, lịch sử và Phê bình mỹ thuật;
 3. h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ

Phòng 605 Nhà D

Khoa Sau đại học

Khoa Sau đại học

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác đào tạo sau đại học (thạc sĩ,tiến sĩ);

– Tổ chức thực hiện và quản lý công tác đào tạo sau đại học.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác tổ chức:

– Đề xuất, xây dựng cơ cấu tổ chức của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho cán bộ, giảng viên trong Khoa;

– Xây dựng kế hoạch, phát triển đội ngũ giảng viên của Khoa;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên và học viên trong Khoa;

– Đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đánh giá xếp loại giảng viên trong Khoa.

 1. b) Công tác đào tạo:

– Xây dựng, xây dựng lại chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Nhà trường giao nhiệm vụ;

– Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng đề án;

– Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết môn học, giáo trình, tài liệu tham khảo;

– Tổ chức nghiên cứu phương pháp giảng dạy, học tập;

– Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học viên, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết;

– Tổ chức xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo sau đại học;

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học hàng năm;

– Tổ chức kiểm tra, đánh giá các môn học, bảo vệ luận văn, luận án tốt nghiệp;

– Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về đào tạo sau đại học;

– Tuyển chọn đội ngũ cộng tác viên tham gia giảng dạy và hướng dẫn luận văn, luận án;

– Quản lý học viên và giải quyết các khiếu nại của học viên về công tác đào tạo;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ đào tạo và hồ sơ học viên;

– Đề nghị chỉ tiêu tuyển sinh, lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh sau đại học hàng năm.

 1. c) Quản lý và cấp phát văn bằng;
 2. d) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học;

đ) Soạn thảo hợp đồng và thanh lý hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng ở lớp sau đại học;

 1. e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Quy định về phân cấp:

Trưởng khoa Sau đại học được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của trường vào các văn bản sau:

– Thông báo về các công việc thuộc lĩnh vực đào tạo sau đại học (trừ thông báo tuyển sinh);

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm;

– Bản xác nhận giờ giảng của giảng viên thỉnh giảng.

Thông tin liên hệ:

Tầng 1 Nhà B

Các tổ chức thuộc Trường gồm 5 tổ chức

Viện Mỹ thuật

Viện Mỹ thuật

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về nghiên cứu khoa học của Viện và phương hướng, quy mô phát triển công tác nghiên cứu khoa học về mỹ thuật;

   – Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Mỹ thuật.

Nhiệm vụ:

 1. a) Công tác nghiên cứu khoa học:

– Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Viện mỹ thuật;

– Tổ chức thực hiện và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện;

– Đề xuất và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước.

 1. b) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học cấp Viện, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hội thảo, hội nghị;
 2. c) Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí hàng năm trình Ban Giám hiệu phê duyệt; quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước được phê duyệt;
 3. d) Hợp tác với các cá nhân và cơ quan ngoài Viện để phát triển công tác nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Mỹ thuật;

đ) Phối hợp với Trung tâm Thông tin – Thư viện của Trường khai thác nguồn tư liệu phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, sáng tác của Trường và Viện. Xuất bản và phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học do Viện thực hiện;

 1. e) Thực hiện kết hợp nghiên cứu khoa học với giảng dạy đại học và sau đại học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên;
 2. f) Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu của Viện;
 3. g) Lưu trữ các đề tài nghiên cứu khoa học, tài liệu, tư liệu và thông tin khoa học cấp Viện;
 4. h) Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Viện;
 5. i) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bổ sung các tư liệu;
 6. k) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu liên quan đến Viện;
 7. l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Tầng 3, Nhà A Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

+ Ban Mỹ thuật cổ, điện thoại: 04.35112775

+ Ban Mỹ thuật hiện đại, điện thoại: 04.35112093

+ Ban Mỹ thuật ứng dụng, điện thoại: 04.38519702

+ Ban Thông tin, Tư liệu, Thư viện, điện thoại: 04.8516776

Ban quản lý ký túc xá

Ban quản lý ký túc xá

Chức năng:

– Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác tổ chức và quản lý sinh viên, học viên trong ký túc xá;

– Tổ chức thực hiện công việc liên quan đến các hoạt động của sinh viên, học viên trong ký túc xá.

Nhiệm vụ:

 1.        a) Quản lý ký túc xá:

       – Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;

       – Đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.

 1.        b) Quản lý sinh viên, học viên nội trú:

       – Lập kế hoạch, tiếp nhận, quản lý, bố trí, lập sổ theo dõi sinh viên, học viên nội trú và làm hợp đồng ở khu nội trú cho các sinh viên, học viên, học sinh luyện thi, sinh viên nước ngoài theo học tại Trường, cán bộ theo học các lớp bồi dưỡng sau đại học;

       – Tính phí tiền phòng ở, tiền điện, nước và các khoản thu khác do Ban Giám hiệu quy định đối với sinh viên, học viên nội trú;

       – Giúp đỡ và hướng dẫn sinh viên, học viên làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật;

       – Giải quyết các vụ việc trong phạm vi của ký túc xá có liên quan đến sinh viên, học viên;

       – Xử lý sinh viên nội trú của trường vi phạm Quy chế sinh viên nội trú ở mức khiển trách, cảnh cáo hoặc huỷ hợp đồng nội trú. Lập biên bản đề nghị Hiệu trưởng quyết định xử lý với các trường hợp sinh viên vi phạm ở mức độ cao hơn;

       – Phối hợp tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nội trú;

       – Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…

 1.        c) Soạn thảo và lưu trữ các văn bản có liên quan đến nhiệm vụ của Ban;
 2.        d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Ký túc xá Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.39423543

Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình

Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình

Chức năng:

– Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình trực thuộc Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu riêng, được sử dụng tài khoản của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Nhà trường và chấp hành mọi quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế đối với hoạt động sự nghiệp có thu;

– Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình thực hiện nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên; kết hợp xã hội hoá đào tạo mỹ thuật cho các đối tượng.

Nhiệm vụ:

– Tổ chức các cuộc triển lãm nhằm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật, các công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên của Nhà trường và của các hoạ sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài nước;

– Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phổ cập mỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ và kỹ thuật sử dụng chất liệu truyền thống trong các ngành, chuyên ngành đào tạo của Nhà trường cho các đối tượng xã hội;

         – Hợp tác tổ chức trại sáng tác Mỹ thuật cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên trong trường, các hoạ sĩ, nhà điêu khắc, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước;

         – Tạo điều kiện cho các hoạ sĩ, nhà điêu khắc nghiên cứu thể nghiệm những tìm tòi sáng tạo trên các chất liệu của nghệ thuật tạo hình;

– Tổ chức thực hiện hoặc tham gia thực hiện các công trình tượng đài, đài kỷ niệm, các tác phẩm nghệ thuật hoành tráng, trang trí nội, ngoại thất do cán bộ, giảng viên nhà trường sáng tạo hoặc đồng sáng tạo;

Tổ chức bộ máy và chế độ trách nhiệm kiêm nhiệm:

 Giám đốc trung tâm và các Phó giám đốc Trung tâm;

– Trung tâm Phát triển và Sáng tạo nghệ thuật tạo hình hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Thông tin liên hệ:

Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Trung tâm Thông tin, Thư viện

Trung tâm Thông tin, Thư viện

Chức năng:

 Tham mưu cho Ban Giám hiệu về hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác nghệ thuật của Trường;

– Tổ chức hoạt động thông tin, thư viện phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

 1. a) Xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm Thông tin, Thư viện;
 2. b) Xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin:

– Bổ sung tài liệu phục vụ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác của Trường;

– Tiếp nhận khóa luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam;

– Tiếp nhận tài liệu do các tổ chức và cá nhân tặng.

 1. c) Tổ chức thông tin và tạo lập các sản phẩm thông tin:

       – Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác;

       – Quản lý hệ thống mạng Internet của Nhà trường;

       – Xử lý, phân loại tài liệu;

– Tổ chức các hoạt động của kho tài liệu;

– Xây dựng và phổ biến các công cụ tra cứu tài liệu;

– Xây dựng các loại cơ sở dữ liệu.

 1. d) Tổ chức các dịch vụ về thông tin tư liệu cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và người học:

– Dịch vụ đọc tại chỗ và mượn tài liệu về nhà;

– Dịch vụ tra cứu, khai thác thông tin tại chỗ và từ xa thông qua mạng Internet;

– Đào tạo, tư vấn cho người sử dụng thông tin tư liệu của nhà trường.

đ) Ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các hoạt động thông tin, thư viện điện tử, từng bước xây dựng thư viện trở thành đầu mối liên kết và chia sẻ thông tin cho các trường văn hóa nghệ thuật;

 1. e) Quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản được giao, bao gồm: nhà, phòng làm việc, tài liệu, các máy móc, trang thiết bị làm việc;
 2. f) Soạn thảo văn bản và lưu trữ các tư liệu liên quan đến đơn vị;
 3. g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Thông tin liên hệ:

Nhà C Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.394235191

Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật

Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật

Chức năng:

– Tạp chí nghiên cứu Mỹ thuật có chức năng đăng tải các nghiên cứu khoa học về mỹ thuật của Việt Nam và thế giới.

Nhiệm vụ:

– Đặt, mời các cộng tác viên trong và ngoài trường viết bài nghiên cứu, thông tin tư liệu về mỹ thuật cho các chuyên mục của tạp chí;

– Tổ chức phản biện độc lập các bài viết được duyệt đăng.

– Tập hợp, phân loại, biên tập, thiết kế, trình bày in ấn và phát hành tạp chí;

Tổ chức bộ máy:

Tạp chí Nghiên cứu Mỹ thuật hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

 Thông tin liên hệ:

Tầng 3, Nhà A Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Điện thoại: 04.35111678

Email: nghiencuumythuat@gmail.com

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer