Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Viện, Trung tâm  Viện Mỹ Thuật

Viện Mỹ Thuật

  1. Lịch sử, chức năng, nhiệm vụ
Viện Mỹ thuật được thành lập từ năm 1962 với tên ban đầu Viện Mỹ thuật - Mỹ nghệ thuộc Bộ Văn hóa; sau nhiều lần tách và sáp nhập, năm 1995 Viện Mỹ thuật trở thành đơn vị trực thuộc trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, đến nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
Viện Mỹ thuật là đơn vị nghiên cứu khoa học chuyên ngành về lĩnh vực mỹ thuật, có chức năng nghiên cứu về mỹ thuật Việt Nam và mỹ thuật thế giới; Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Mỹ thuật; Tham mưu cho Ban Giám hiệu về nghiên cứu khoa học và phương hướng, quy mô phát triển công tác nghiên cứu mỹ thuật chung của Nhà trường.

         Viện Mỹ thuật có nhiệm vụ điều tra, sưu tầm thông tin tư liệu, nghiên cứu phê bình lịch sử mỹ thuật, kết hợp công tác nghiên cứu với công tác đào tạo của Nhà trường.
+ Các công tác điều tra, khảo cứu, sưu tầm, tập trung chủ yếu vào công tác khảo sát, điền dã về mỹ thuật cổ, mỹ thuật ứng dụng, mỹ thuật hiện đại tại Việt Nam.
+ Sưu tầm thông tin tư liệu về mỹ thuật các làng nghề, mỹ thuật các dân tộc thiểu số, các di tích nghệ thuật, các hoạt động sáng tác - triển lãm mỹ thuật, các xu hướng, trào lưu nghệ thuật trong nước, nước ngoài.
+ Nghiên cứu phê bình lịch sử mỹ thuật: Nghiên cứu lý luận và lịch sử nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật ứng dụng.
+ Kết hợp công tác nghiên cứu với công tác đào tạo của Nhà trường theo phân cấp được giao.

         Viện Mỹ thuật là đơn vị nghiên cứu đầu ngành, đã xuất bản nhiều công trình sách chuyên khảo quan trọng, đặc san, tạp chí về lý luận, phê bình và lịch sử mỹ thuật; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên ngành và liên ngành./.
 
  1. Danh sách cán bộ nghiên cứu của Viện Mỹ thuật
  • NCVC. TS. Hoàng Thị Đào (sinh 18/10/1977), Phó Viện trưởng, phụ trách VMT;
  • NCV. ThS. Nguyễn Thị Loan (sinh 22/10/1979), Tổ trưởng tổ Công đoàn VMT;
  • NCVC. TS. Phạm Trung (sinh 21/8/1965);
  • NCV. ThS. Vũ Huy Thông (sinh 26/2/1974);
  • NCV. ThS. Nguyễn Thị Thu Hương (sinh 15/7/1988);
  • NCV. CN-NCS. Đỗ Thị Hoài (sinh 23/7/1994), Hợp đồng.