Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Phòng  Phòng ĐT, QLKH & HTQT

Phòng ĐT, QLKH & HTQT

​ 1. Lịch sử:
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế được thành lập theo Quyết định số 1743/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 05 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở sáp nhập từ 3 đơn vị là Phòng Đào tạo; Khoa Sau  Đại học; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công tác hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.
2. Chức năng:
Chịu trách nhiệm về tổ chức thực hiện và quản lý công tác đào tạo (đại học, sau đại học và trình độ thấp hơn), công tác quản lý khoa học, công tác hợp tác quốc tế.
3. Nhiệm vụ:
- Công tác đào tạo: Thực hiện các công việc về tuyển sinh, tốt nghiệp, quản lý đào tạo; quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; soạn thảo hợp đồng và thanh lý hợp đồng giảng dạy đối với giảng viên thỉnh giảng; thống kê và xác nhận giờ giảng của giảng viên theo từng học kỳ và năm học và phối hợp với bộ phận Tài vụ để thực hiện thanh toán vượt giờ giảng…
- Công tác Quản lý khoa học: Thực hiện các công việc như: xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học của Trường; tổ chức Hội đồng duyệt đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở, duyệt đề cương đề tài NCKH, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học cấp Trường của cán bộ, giảng viên và sinh viên; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, triển lãm; các hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng nhiệm vụ của nhà trường; lưu trữ hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ và giảng viên; phối hợp với bộ phận Tài vụ thực hiện công tác tài chính đối với hoạt động khoa học công nghệ của Trường; quản lý kho tranh, tượng và phòng truyền thống của Trường …
- Công tác Hợp tác quốc tế: Thực hiện việc tìm kiếm đối tác, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; thủ tục tiếp nhận các đoàn chuyên gia, nghệ sĩ, sinh viên nước ngoài đến làm việc, giảng dạy và học tập tại Trường; thủ tục cử đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên đi công tác, trao đổi và học tập ở nước ngoài; lưu trữ hồ sơ về hợp tác quốc tế.
4. Lãnh đạo Phòng:
4.1. ThS. Giang Nguyệt Ánh - Trưởng phòng
4.2. CN. Bùi Thị Thanh Tâm - Phó trưởng phòng
5. Các thành viên:
5.1. ThS. Trần Quang Dũng
5.2. TS. Nguyễn Hữu Đức
5.3. ThS. Đào Huyền Trang
6. Điện thoại: 024.38263861 / 024.38224013 / 024.38226859
7. Facebook: https://www.facebook.com/Phòng Đào tạo,QLKH&HTQT - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam