Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Viện, Trung tâm  Trung tâm Thông tin, thư viện

Trung tâm Thông tin, thư viện

Giới thiệu Trung tâm Thông tin, Thư viện
1. Chức năng:
Trung tâm có chức năng thông tin và thư viện, phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, của Nhà trường thông qua việc thu thập, khai thác, sử dụng các nguồn thông tin và tài liệu tại Trung tâm và các thư viện khác (nếu có hợp tác, liên kết) góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
2. Nhiệm vụ:
         a) Tham mưu cho Ban Giám hiệu việc xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Trung tâm; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Trường;
         b) Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; thu nhận các tài liệu do Trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các tài liệu khác của Trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
         c) Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu của Trường;
         d) Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
         đ) Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
         e) Quản lý, bảo dưỡng và khai thác có hiệu quả hệ thống mạng Internet của Trường;
         g) Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường;
         h) Xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
         i) Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
         k) Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Hiệu trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.

Danh sách cán bộ:
  1. ThS Chu Điền – Giám đốc
  2. ThS Phạm Nhật Quang – Phó Giám đốc
  3. CN Trần Thu Hằng – Thư viện viên
  4. CN Nguyễn Thúy Anh – Thư viện viên
  5. ThS Nguyễn Thị Nga – Thư viện viên
  6. CN Trịnh Thị Phương Ly – Chuyên viên

Thông tin liên hệ:
Tầng 2 Nhà A Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
Điện thoại: 0243 9423191
Website: thuvienmythuat.vn

Một số hình ảnh của Trung tâm Thư viện: