Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Phòng  Phòng Công tác Sinh viên

Phòng Công tác Sinh viên

1. Tên đơn vị:        Phòng Công tác Sinh viên.
2. Địa chỉ:            phòng 104 nhà E.           Điện thoại:   02438221781
3. Fanpage:           https://www.facebook.com/CTSVDHMTVN.
4. Danh sách cán bộ, giảng viên:
- ThS Đào Thành Cương:         Phó Trưởng phòng
- Bà Vũ Phương Nga:               Phó trưởng phòng.
- ThS Vũ Tuấn Anh:                 Giảng viên.
- Ông Cao Xuân Minh:             Chuyên viên.
- Ông Đoàn Nhân Hưng:          Kỹ thuật viên Ký túc xá.
- Ông Lê Văn Thế:                   Bảo vệ và quản lý cơ sở Ký túc xá
5. Chức năng:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu và tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến giáo dục chính trị - tư tưởng đối với sinh viên; chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; công tác tổ chức và quản lý sinh viên;
- Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của Nhà trường nhằm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật của nhà Trường; tư vấn, giúp việc Hiệu trưởng về công tác pháp chế, đảm bảo tính hợp pháp  trong việc ban hành các quyết định và văn bản quản lý của Nhà trường; tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật; kiểm tra việc thực hiện giáo dục pháp luật trong nhàTrường.
6. Nhiệm vụ:
a) Công tác chính trị, tư tưởng:
- Tổ chức các chương trình sinh hoạt chính trị - tư tưởng; các hoạt động thông tin tuyên truyền - giáo dục; hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; 
- Tổ chức học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; các buổi nói chuyện thời sự ngoại khoá cho sinh viên;
- Tổ chức tuần sinh hoạt Công dân của sinh viên hàng năm;
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ cho việc giáo dục tư tưởng, xây dựng nếp sống văn hóa trong sinh viên.
b) Quản lý sinh viên:
- Tổ chức tiếp nhận sinh viên mới hàng năm;
- Lập hồ sơ quản lý, theo dõi về tư tưởng, đạo đức, quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;
-  Phát động phong trào thi đua trong sinh viên;
- Tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật và điểm rèn luyện của sinh viên;
- Tổ chức việc xét học bổng và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với sinh viên;
- Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức hội nghị đối thoại hàng năm giữa sinh viên và lãnh đạo Nhà trường;
- Phối hợp với phòng Hành chính, Tổng hợp tổ chức khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên;
- Phối hợp với bộ phận Tài vụ thực hiện thu học phí và các nghĩa vụ tài chính khác đối với sinh viên;
- Soạn thảo hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng đối với các Báo cáo viên tham gia các hoạt động công tác chính trị và Quản lý sinh viên hàng năm.
- Giải quyết các vụ việc liên quan đến sinh viên.
c) Thanh tra Pháp chế:
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục;
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng;
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các đơn vị và viên chức, giảng viên; công tác quản lý đào tạo và NCKH; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học, thuộc các hệ, hình thức đào tạo, bồi dưỡng của các đơn vị đào tạo; việc quản lý tài chính, tài sản, KH&CN; công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người học;
- Thực hiện công tác pháp chế trong Trường theo hướng dẫn và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch…
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường.
d) Kết nối việc làm cho sinh viên;
đ) Quản lý ký túc xá:
- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị;
- Đảm bảo trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường.
e) Quản lý sinh viên, học viên nội trú:
- Lập kế hoạch, tiếp nhận, quản lý, bố trí, lập sổ theo dõi sinh viên, học viên nội trú và làm hợp đồng ở khu nội trú cho các sinh viên, học viên, học sinh luyện thi, sinh viên nước ngoài theo học tại Trường, cán bộ theo học các lớp bồi dưỡng sau đại học;
- Tính phí tiền phòng ở, tiền điện, nước và các khoản thu khác do Ban Giám hiệu quy định đối với sinh viên, học viên nội trú;
- Hướng dẫn sinh viên, học viên làm thủ tục đăng ký tạm trú theo quy định hiện hành của pháp luật;
- Giải quyết các vụ việc trong phạm vi của ký túc xá có liên quan đến sinh viên, học viên;
- Xử lý sinh viên nội trú của trường vi phạm Quy chế sinh viên nội trú ở mức khiển trách, cảnh cáo hoặc huỷ hợp đồng nội trú. Lập biên bản đề nghị Hiệu trưởng quyết định xử lý với các trường hợp sinh viên vi phạm ở mức độ cao hơn;
- Phối hợp tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên nội trú;
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
7. Quy định về phân cấp:
Trưởng phòng Công tác sinh viên được thừa lệnh Hiệu trưởng ký tên và đóng dấu của Trường vào các văn bản sau:
- Thông báo về các công việc liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng, chính sách, chế độ của sinh viên và quản lý sinh viên;
- Giấy xác nhận các vấn đề liên quan đến công tác quản lý sinh viên;
8. Một số hình ảnh tiêu biểu của phòng CTSV: