Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Phòng  Phòng Hành chính, Tổng hợp

Phòng Hành chính, Tổng hợp

Phòng Hành chính, Tổng hợp
1. Chức năng
Phòng Hành chính Tổng hợp là đơn vị thuộc Trường, có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý công tác quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; công tác hành chính, văn phòng, văn thư, lưu trữ, cơ sở vật chất và công tác lập kế hoạch, quản lý tài chính, công tác kế toán, thống kê, tham mưu xây dựng các quy chế, quy định quản lý các nguồn tài chính; đề xuất biện pháp khai thác hiệu quả nguồn kinh phí của đơn vị. Phòng được phân chia thành 3 bộ phận trực thuộc: Tổ chức – Hành chính, Quản trị - Tài vụ.

2. Nhiệm vụ:
a. Công tác tổ chức cán bộ
 • Nghiên cứu, tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển của Trường.
 • Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quản lý liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ thuộc Trường.
 • Đầu mối triển khai công tác thành lập đơn vị mới, điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức (chia tách/sáp nhập/ giải thể), đổi tên đơn vị.
 • Tham mưu xây dựng vị trí việc làm và xây dựng kế hoạch nhân sự của các đơn vị trong Trường.
 • Tham mưu công tác tuyển dụng, sử dụng cán bộ diện hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.
 • Đầu mối triển khai công tác đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ.
 • Đầu mối triển khai công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.
 • Đầu mối thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, thuyên chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Trường.
 • Đầu mối triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường.
 • Đầu mối triển khai công tác nâng lương, phụ cấp thâm niên, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch.
 • Đầu mối thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới bảo hiểm xã hội, phúc lợi, chính sách phát triển nhân sự theo quy định của cơ quan cấp trên và của Trường.
 • Quản lý cán bộ đi công tác, dự hội nghị, hội thảo, tập huấn, khảo sát phục vụ đề tài ở trong nước và ngoài nước.
 • Quản lý, cập nhật hồ sơ cán bộ.
b. Công tác Hành chính quản trị
 • Tham mưu xây dựng, thực hiện các qui định về quản lý hành chính, văn phòng, văn thư lưu trữ.
 • Tiếp nhận, xử lý công văn, giấy tờ, văn bản đi đến, văn bản mật theo qui định hiện hành
 • Quản lý và sử dụng con dấu theo qui định.
 • Thực hiện việc chứng thực, sao y các văn bản, giấy tờ của Nhà trường theo qui định và ủy quyền của Hiệu trưởng.
 • Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường, xác nhận chữ ký cho cán bộ Nhà trường; ký giấy đi đường cho khách đến làm việc tại Trường theo ủy quyền của Hiệu trưởng.
 • Phối hợp tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo.
 • Bố trí việc sử dụng các hội trường.
 • Quản lý và điều hành phương tiện đi lại của Nhà trường.
 • Tổng hợp kế hoạch công tác năm của Trường .
 • Tổng hợp các báo cáo về công tác hành chính, quản trị định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của BGH.
 • Làm thư ký các hội nghị giao ban; chủ trì soạn thảo và ban hành các thông báo, kết luận của Hiệu trưởng tại các hội nghị giao ban gửi các đơn vị.
 • Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị trong Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tham mưu tổ chức sửa chữa, sử dụng và quản lý các trang thiết bị, cơ sở vật chất và cảnh quan trong Trường.
 • Quản lý hệ thống điện thoại của Trường.
 • Quản lý và sử dụng hệ thống điện nước.
 • Quản lý nhà đất trong phạm vi Trường.
 • Tham mưu công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng chống bão lụt và vệ sinh môi trường, phòng chống dịch.
 • Quản lý công tác bảo vệ trong Trường.
c. Công tác tài chính – kế toán
 • Mở các loại sổ sách kế toán để hạch toán các nghiệp vụ thu, chi của trường theo đúng chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước.
 • Xây dựng kế hoạch tài chính theo từng năm học; lập dự toán thu chi tài chính hàng năm để trình duyệt, tổ chức công tác kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định của Luật ngân sách và các quy định hiện hành của Nhà nước.
 • Thực hiện việc thu đúng, đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên ở các hệ đào tạo; các khoản nộp nghĩa vụ của cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ban Giám hiệu để tăng nguồn thu cho trường.
 • Làm đầu mối trong công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của trường và phương án phân phối các quỹ của trường trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Thực hiện việc chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn cho cán bộ, viên chức, các khoản phụ cấp, tiền giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng theo thời vụ; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên, các khoản tiền phải hoàn lại cho sinh viên theo quyết định của Hiệu trưởng (nếu có) và tất cả các khoản chi khác phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị… của trường theo đúng các quy định hiện hành.
 • Phổ biến, hướng dẫn và thực hiện chế độ tài chính, kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu và sử dụng ngân sách trực thuộc trường.
 • Thực hiện theo dõi quyết toán thuế, biên lai trường, thuế thu nhập cá nhân, kinh phí khoán và theo dõi tài khoản của trường tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng nơi trường mở tài khoản.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn lực tài chính, tài sản của trường.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác kiểm kê tài sản hàng năm theo quy định của Nhà nước.
 • Thực hiện việc lập dự toán, quyết toán các hạng mục sửa chữa lớn tài sản cố định, các công trình xây dựng cơ bản của trường.
 • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành; bảo quản, lưu trữ các chứng từ, số liệu kế toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Viên chức phòng Hành chính Tổng hợp

    Bộ phận Tổ chức
    - Trần Lệ Thúy Chuyên viên
    - Đoàn Thị Thanh Loan Chuyên viên
    - Lê Thị Khánh Liên Chuyên viên

    Bộ phận Hành chính – Quản trị
    - Tạ Xuân Bắc Trưởng phòng
    - Phạm Đức Sỹ Thợ mộc
    - Lê Văn Thắng Nhân viên kỹ thuật
    - Lê Thăng Long Lái xe
    - Dương Đình Chính Lái xe
    - Lâm Thị Thanh Mai Cán bộ y tế

    Bộ phận Tài vụ
    - Lê Thị Tuyết Trinh Phó trưởng phòng- Kế toán trưởng
    - Vũ Thúy Xuân Uyên Kế toán viên
    - Dương Minh Hảo Thủ quỹ
    - Lê Thu Trang Kế toán viên