Tra cứu
Nhà trường  Cơ cấu tổ chức  Các Phòng  Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD

  • Giới thiệu:
Lịch sử: Năm 2015, Trường đã ra quyết định chính thức thành lập phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) gồm 04 viên chức, trong đó có 1 Trưởng phòng và 03 chuyên viên.
Năm 2017, Phòng KT&ĐBCLGD được giao nhiệm vụ là đầu mối trong việc triển khai công tác Tự Đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục. Tháng 3 năm 2017, Phòng KT&ĐBCLGD đã tiến hành xây dựng kế hoạch tự đánh giá, Kiện toàn hội đồng tự đánh giá lần 3, đăng ký với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về việc tiến hành khảo sát đánh giá ngoài. Kết quả là: Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam được nhận giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục vào tháng 1/2018.
  • Chức năng:
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất
lượng giáo dục;
- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
giáo dục
  •  Nhiệm vụ:
a) Công tác Khảo thí:
- Lập kế hoạch, tổ chức thi học phần lý thuyết; tổ chức thi phân loại trình độ tiếng Anh cho sinh viên đầu khóa;
- Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống ngân hàng đề thi - đáp án;
- Tổ chức chấm thi theo quy định;
- Tổ chức thẩm định tính chính xác của việc ra đề thi, chấm thi (khi có yêu cầu);
- Quản lý lưu trữ bài thi kết thúc học phần theo quy định;
- Cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành, chuyên ngành các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo;
- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá.
b) Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng giáo dục. Đề xuất phương án đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập;
- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và người học.
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy và học tập, việc làm của sinh viên đã ra Trường;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện triển khai tự đánh giá; lập kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho đánh giá ngoài;
- Làm đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng các ngành/chuyên ngành đào tạo và kiểm định chất lượng của Trường theo quy định hiện hành;
- Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
c) Tổng hợp, cập nhật, triển khai Quy chế thực hiện công khai;
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
  1.   Danh sách lãnh đạo, các thành viên
  • Trưởng Phòng:
  1. Th.s Nguyễn Trung
  • Các thành viên:
  1. Th.s Nguyễn Thùy Dương
  2. Th.s Nguyễn Thị Phương
  3. Th.s Nguyễn Phi Yến
4. Địa chỉ:  Phòng 202 Nhà C Hội họa – ĐT:0243.632.1887