Thứ Tư , 1 Tháng Mười Hai 2021
Home » Đào tạo - Tuyển sinh » Đại học chính quy » Chương trình đào tạo ĐH » Chương trình khung GD ĐH ngành Đồ hoạ năm 2013

Chương trình khung GD ĐH ngành Đồ hoạ năm 2013

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình : Chương trình GDĐH ngành Đồ hoạ

Trình độ đào tạo  : Đại học

Ngành đào tạo     : Đồ họa (Graphic)

Loại hình đào tạo: Chính qui.

(Ban hành kèm theo quyết định số 312 /QĐ-ĐHMTVN ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam)

 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo cử nhân chuyên ngành đồ họa, có trình độ và khả năng sáng tác những tác phẩm đồ họa, biết thiết kế đồ họa, quảng cáo và có khả năng giảng dạy đồ họa ở các cơ sở đào tạo Mỹ thuật.

1.1. Mục tiêu tổng quát

Cử nhân nghệ thuật ngành Đồ hoạ

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Phẩm chất đạo đức

Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và nếp sống lành mạnh, say mê nghề nghiệp. Nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt trên lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật.

1.2.2. Kiến thức

– Có kiến thức cơ bản về khoa học nhân văn, về nghệ thuật tạo hình, những kiến thức cơ bản về đồ họa cũng như những kiến thức khoa học đại cương khác.

– Có khả năng và trình độ sáng tác các tác phẩm về đồ họa, có khả năng trong lĩnh vực thiết kế đồ họa.

– Sinh viên tốt nghiệp được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy chuyên ngành về đồ họa ở các cơ sơ đào tạo Mỹ thuật

1.2.3. Kỹ năng

– Có khả năng tư duy, thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ đồ họa.

– Có khả năng tư duy để sáng tác, các tác phẩm đồ họa, biết thiết kế logo, biểu tượng.

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 5 năm
  2. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHOÁ: 258 ĐVHT + 65 tiết Giáo dục quốc phòng-an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất.

– Cấu trúc kiến thức của chương trình

+ Khối lượng kiến thức đại cương: 68 ĐVHT + 165 tiết Giáo dục quốc

Phòng- an ninh + 5 ĐVHT Giáo dục thể chất

+ Khối lượng kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 190 ĐVHT gồm:

Khối lượng kiến thức cơ sở: 24 ĐVHT

Khối lượng kiến thức khối nhóm chuyên ngành: 136 ĐVHT

Thực tế: 15 ĐVHT

Thi tốt nghiệp: 15 ĐVHT

  1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Công dân nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam có một trong những văn  bằng như sau:

– Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học.

– Bằng tốt nghiệp PTTH bổ túc.

– Bằng trung học chuyên nghiệp.

– Các thí sinh phải thực hiện các bài thi tuyển sinh như sau:

Môn Hình hoạ (vẽ bằng bút chì hoặc than, thời gian 8 tiết, mỗi tiết 45 phút)

Môn Bố cục (vẽ bằng bột màu, Acrylic, màu nước… trong thời gian 8 tiếng)

Môn Ngữ văn không tổ chức thi chỉ xét tuyển. Điểm Ngữ văn được tính là điểm trung bình của kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học và điểm tổng kết các năm học trung học phổ thông của môn Ngữ văn.

  1. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP

5.1. Sinh viên được đào tao trong thời gian 5 năm. Hai năm đầu được xem là 2 năm cơ bản về chuyên ngành, 3 năm sau là 3 năm học chuyên sâu.

5.2. Để được dự thi tốt nghiệp sinh viên phải hoàn thành tất cả các môn học qui định trong chương trình và phải đạt được điểm trung bình trở lên.

– Sinh viên có tất cả 15 ĐVHT để làm bài thi tốt nghiệp.

– Bài thi tốt nghiệp:

+ Bài thi học phần Chính trị cuối khoá.

+ Bài sáng tác tốt nghiệp thực hiện bằng 1 trong 3 chất liệu: Khắc gỗ, In đá hoặc In kẽm.

+ Khóa luận tốt nghiệp hoặc thi Học phần thay thế

  1. THANG ĐIỂM: Tất cả các bài tập được tính theo thang điểm 10.
  2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
 

 

SỐ

TT

 

MÃ SỐ HỌC PHẦN

 

TÊN HỌC PHẦN

ĐVHT HỌC KỲ DỰ KIẾN
Phần

chữ

Phần

số

1. Kiến thức Giáo dục đại cương 68
1.1 Học phần bắt buộc 59
1 MTNL 401 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 8 1
2 MTTT 402 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 5
3 MTĐC 403 Đường lối CM của Đảng CSVN 4 7
4 MTĐV 404 Đường lối văn hóa-văn nghệ của Đảng CSVN 2 9
5 MTCV 408 Cơ sở văn hóa Việt nam 4 6
6 MTTA 405 Tiếng Anh 10 1,2,3,4
7 MTTH 406 Tin học cơ bản 4 3
8 MTMH 414 Mỹ học đại cương 3 5
9 MTNT 410 Nghệ thuật học đại cương 3 5
10 MTMT 413 Mỹ thuật học 1 3 5
11 MTPN 415 PP nghiên cứu khoa học 4 7
12  MTGD 422 Giáo dục học đại cương 3 7
13 MTTH 407 Lịch sử Triết học 4 3
14 MTPL 409 Pháp luật đại cương & Phòng chống tham nhũng 2 3
15 MTNA 419 Nhiếp ảnh 2 5
16 MTGT 416 Giáo dục thể chất 5 1,2,3,4
17 MTQA 417 Giáo dục quốc phòng-an ninh 165t 2
1.2 Học phần tự chọn 9
18 MTVA 418 Video art 5 8
19 MTTW 423 Thiết kế Web 4 8
20 MTSD 424 Sơn dầu 4 8
21 MTSK 425 Sơn khắc 5 8
2. Kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 190
2.1 Kiến thức cơ sở ngành 24
22 MTLT 412 Lịch sử Mỹ thuật thế giới 1 4 2
23 MTLV 411 Lịch sử Mỹ thuật Việt nam 1 4 4
24 MTGP 451 Giải phẫu tạo hình 4 1,2,3
25 MTXG 452 Xa gần 4 1,2,3
26 MTĐH 453 Đạc họa 2 3
27 MTNT 457 Nguyên lý thị giác 2 2
28 MTNM 455 Nghiên cứu Mỹ thuật cổ 2 3
29 MTĐK 456 Điêu khắc 2 3
2.2 Kiến thức ngành 136
2.2.1 Học phần bắt buộc 131
30 ĐHHH 457 Hình họa 1 5 1
31 ĐHHH 458 Hình họa 2 5 2
32 ĐHHH 459 Hình họa 3 6 3
33 ĐHHH 460 Hình họa 4 5 4
34 ĐHHH 461 Hình họa 5 7 5
35 ĐHHH 462 Hình họa 6 5 6
36 ĐHCT 463 Cơ sở tạo hình 1 3 1
37 ĐHCT 464 Cơ sở tạo hình 2 3 2
38 ĐHCT 465 Cơ sở tạo hình 3 3 2
39 ĐHST 466 Sáng tác 1 3 3
40 ĐHST 467 Sáng tác 2 3 3
41 ĐHST 468 Sáng tác 3 4 4
42 ĐHST 469 Sáng tác 4 2 4
43 ĐHST 470 Sáng tác 5 3 5
44 ĐHST 471 Sáng tác 6 3 5
45 ĐHST 472 Sáng tác 7 3 5
46 ĐHST 473 Sáng tác 8 3 5
47 ĐHST 474 Sáng tác 9 2 5
48 ĐHST 475 Sáng tác 10 2 6
49 ĐHST 476 Sáng tác 11 3 6
50 ĐHST 477 Sáng tác 12 4 7
51 ĐHST 478 Sáng tác 13 4 7
52 ĐHST 479 Sáng tác 14 4 7
53 ĐHST 480 Sáng tác 15 4 7
54 ĐHST 481 Sáng tác 16 4 8
55 ĐHST 482 Sáng tác 17 4 8
56 ĐHST 483 Sáng tác 18 3 8
57 ĐHST 484 Sáng tác 19 3 8
58 ĐHST 485 Sáng tác 20 3 8
59 ĐHST 486 Sáng tác 21 8 9
60 ĐHST 487 Sáng tác 22 8 9
61 ĐHST 488 Sáng tác 23 9 9
2.2.2 Học phần tự chọn 5
62 MTBA 489 Book Art 5 8
63 MTCQ 490 In cảm quang 5 8
2.3 Thực tập nghề nghiệp 15
64 ĐHTT 491 Thực tập 1 3 2
65 ĐHTT 492 Thực tập 2 4 4
66 ĐHTT 493 Thực tập 3 4 6
67 ĐHTT 494 Thực tập 4 4 7
2.4 Thi tốt nghiệp 15 10

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

Lê Văn Sửu

 

Check Also

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN NGÀNH ĐỒ HỌA

most popular ecommerce software application of e commerce application outsourcing application software companies argentina software development company asp ecommerce audience data management audience management platform automated data management b2b ecommerce
essay for youpay for essayessay onlineresearch paper helpterm paperswrite my essayresearch paper writer