Tuyển sinh

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam xin thông báo: 1. Tất cả các thí sinh cần đăng ký, điều chỉnh,