THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG CHO NGÀNH LÝ LUẬN, LỊCH SỬ VÀ PHÊ BÌNH MỸ THUẬT